Magnets.moe / S6254

Japanese: Hikaru no Go: Tokubetsu-hen - Sabaki no Ikkyoku! Inishie no Hana yo Sake!!

English: Hikaru no Go Special

Format: OVA

Season: Fall 2001

AniList: 10765

Torrents

All times are in UTC.