Magnets.moe / Schedule

All times are in UTC.

Sunday

00:30: ONE PIECE
02:00: Wushen Zhuzai
02:00: Jueshi Wu Hun
04:00: Hanhua Riji 3
09:00: PazuDora
09:30: Sazae-san
15:00: KJ File
15:00: Fuuto Tantei

Monday

02:00: Wangu Shenhua
02:00: Shu Ling Ji 3
02:00: Dubu Xiaoyao
08:59: You are here

Tuesday

02:00: Mo You Ji
02:00: Mo You Ji
02:00: Zhu Xian
02:00: Wushen Zhuzai
02:00: Xian Mu
13:00: Overlord IV

Wednesday

02:00: Yao Shen Ji 5
02:00: Shu Ling Ji 3
02:00: Fei Ren Zai 2
02:00: Jueshi Wu Hun

Thursday

02:00: Shen Mu
02:00: Dubu Xiaoyao
02:00: Wangu Shenhua
03:00: Baozou Xiari
15:00: Harem Camp!

Friday

02:00: Cang Lan Jue
02:00: Hei Men
02:00: Long Zu

Saturday

01:30: Ninjala
02:00: Xian Mu
02:00: Yao Shen Ji 5
04:00: Duxing Yueqiu
15:00: Kingdom 4