Magnets.moe / Schedule

All times are in UTC.

Saturday

02:00: Xian Mu
16:30: Blue Lock

Sunday

00:30: ONE PIECE
00:45: Punirunes
02:00: Jueshi Wu Hun
08:15: You are here
09:00: PazuDora
09:30: Sazae-san
12:00: Umayuru

Monday

Tuesday

02:00: Xian Mu
02:00: Zhu Xian
02:00: Mo You Ji
03:00: Yinhe Zhi Xin
15:00: Chainsaw Man

Wednesday

02:00: Xue Yu Xin
02:00: Jueshi Wu Hun
03:00: Liang Bu Yi 2
12:00: Renai Flops

Thursday

04:00: Yuan Long 3

Friday

02:00: Wuxian Shijie
04:00: AOTU Shijie 4